Hassa Kaykay Pisti ve Spor Salonu Yapım İşi İhale İlanı

SPOR TESİS İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

33. 2020/528461 SPOR TESİS İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR HASSA

BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Hassa Kaykay Pisti ve Spor Salonu Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale Kayıt Numarası

: 2020/528461

 

1-İdarenin

 

 

 

a) Adresi

: Girne Mahallesi 81 Nolu Sokak 5 31700 Hassa Hassa/Hatay

 

b) Telefon ve faks numarası

: 3267716366 - 3267716367

 

c) Elektronik Posta Adresi

: destekhizmetleri@hassa.bel.tr

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

internet adresi

 

2-İhale konusu yapım işinin

 

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: 1 Adet 80 m2 Kaykay Pisti, 1 Adet 375 m2 Spor Salonu Yapım İşi

 

 

 

 

 

ve Spor Aletleri Alımı

 

 

 

 

 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

 

 

 

 

 

idari şartnameden ulaşılabilir.

 

b) Yapılacağı yer

: Girne Mahallesi 288 Ada 1 Parsel

 

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde

 

 

 

 

 

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 

ç) İşin süresi

: Yer tesliminden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.

3- İhalenin

 

 

 

 

 

 

a) Yapılacağı yer

: Girne Mahallesi 81. Sk. No:5 Hassa/Hatay

 

b) Tarihi ve saati

: 23.10.2020 - 10:30

 

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

Kamu İhale Kurumu – www.kik.gov.tr 67

 

KAMU İHALE BÜLTENİ 08 EKİM 2020 – Sayı 4210

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ BÜLTENİ

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin p oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğindeki B(III) Grup İşler

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi ve Mimarlık Diploması

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hassa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Hatay Destek Yatırım Ofisi

Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. 1. Tabakhane Sk. No:20 Antakya / HATAY 31060

DOĞAKA Destek Hattı

0326 212 25 76