Osmaniye Düziçi Karma Organize Sanayi Bölgesi Teknik Altyapı Projeleri Yapım İşi, Etüt-Proje Ve Mühendislik Hizmetleri İşi İhale İlanı

1-İdarenin

a) Adı: T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

b) Adresi: Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Şehit Ömer Halisdemir Cad No:1, 80100 Tüysüz/Toprakkale/Osmaniye

c) Telefon  numarası : +90 (326) 606 00 01

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : www.dogaka.gov.tr

2-İhale konusu işin

a) Adı: Osmaniye Düziçi Karma Organize Sanayi Bölgesi Teknik Altyapı Projeleri Yapım İşi, Etüt-Proje ve Mühendislik Hizmetleri İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı: Hizmet Alımı - 1 adet

Ayrıntılı bilgiye www.dogaka.gov.tr adresinde yer alan ihale dokümanı içinde bulunan teknik şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Yapılacağı Yer: Düziçi/OSMANİYE, Teslim Edileceği Yer:Merkez/OSMANİYE

ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşme imzalanması müteakip 5 gün içinde yer teslimi yapılacak ve yer tesliminden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

d)İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
işe başlanacaktır.

e) İhale Usulü : Açık İhale Usulü

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 27.05.2024 – 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Şehit Ömer Halisdemir Cad No:1, 80100 Tüysüz/Toprakkale/Osmaniye

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler www.dogaka.gov.tr adresinde yayınlanan ihale dosyasında belirtilmiştir.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler www.dogaka.gov.tr adresinde yayınlanan ihale dosyasında belirtilmiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. Ancak Ajans teklifleri değerlendirirken, sadece teklif edilen fiyatı değil; kalite, standart, yeterlilik, deneyim, bilimsellik, uygulanabilirlik, eşgüdüm gibi kriterleri de göz önünde bulundurarak tercih kullanabilecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde ve www.dogaka.gov.tr adresinde görülebilir ve 250,00 TL. (Türk Lirası) karşılığı idarenin adresinden satın alınabilir. İhale Dokümanı Bedeli için paranın yatırılacağı Banka Bilgileri: T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı - T.C. Vakıflar Bankası – TR84 0001 5001 5800 7296 8266 31

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdarenin adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale dosyası teslim usulleri ile ilgili detaylı bilgi www.dogaka.gov.tr adresinde yayınlanan ihale dosyasında belirtilmiştir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teminat mektubu dışındaki nakit teminatlar için hesap bilgileri: T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı - T.C. Vakıflar Bankası – TR84 0001 5001 5800 7296 8266 31

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

Hatay Destek Yatırım Ofisi

Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. 1. Tabakhane Sk. No:20 Antakya / HATAY 31060

DOĞAKA Destek Hattı

0326 212 25 76